آرزوی توفیق برای پزشک فرزانه و جوان، خانواده موسوی

جناب آقای دکتر علی برادران باقری، جراح عالیقدر
بدینوسیله از زحمات و تلاش جنابعالی در عمل موفقیت آمیز خانم خسرونژاد نهایت امتنان و تشکر را داریم.
در سایه الطاف و عنایت خداوند متعال و با دستان توانمند شما جراح گرانقدر، عزیزمان سلامتی خود را بدست آورد. برای شما پزشک فرزانه و جوان که افتخار این مرز و بومید سلامتی و سعادت و توفیق روزافزون را از درگاه ایزد حکیم خواستاریم.
از طرف خانواده موسوی