مسئولیت ها

-مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی البرز
-رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی
-عضو هیات موسس مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی البرز
-عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي البرز
-عضو کمیته علمی کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب ایران
-عضو گروه تشخیص و تایید مرگ مغزی به منظور اهدای عضو استان البرز از طرف وزیر بهداشت
-عضو کمیته آموزش مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی
-استاد معین دانشگاه علوم پزشکی البرز
-کارشناس کمیسیون پزشکی قانونی استان البرز
-كارشناس نظام پزشكي استان البرز
-عضو كميسيون عالي نظام وظيفه استان البرز
-عضو شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی
-عضو شورای پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی
-سرپرست شورای پزشکی دانشکده پزشکی
-عضو کارگروه تخصصی تعیین اولویت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی البرز

-و...